A.R.D. SURVEY LINE CO.,LTD.

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นายไพบูลย์ อนุรักษ์ธาดา

727-2-37499-0

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

นายไพบูลย์ อนุรักษ์ธาดา

135-4-11928-9

( สะสมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

บริษัท เอ.อาร์.ดี. เซอร์เวย์ ไลนส์ จำกัด

135-4-34104-0

( สะสมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

บริษัท เอ.อาร์.ดี. เซอร์เวย์ ไลนส์ จำกัด

135-3-08823-8

( กระแสรายวัน )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นายไพบูลย์ อนุรักษ์ธาดา

727-2-37499-0

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

นายไพบูลย์ อนุรักษ์ธาดา

135-4-11928-9

( สะสมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

บริษัท เอ.อาร์.ดี. เซอร์เวย์ ไลนส์ จำกัด

135-4-34104-0

( สะสมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

บริษัท เอ.อาร์.ดี. เซอร์เวย์ ไลนส์ จำกัด

135-3-08823-8

( กระแสรายวัน )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นายไพบูลย์ อนุรักษ์ธาดา

727-2-37499-0

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

นายไพบูลย์ อนุรักษ์ธาดา

135-4-11928-9

( สะสมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

บริษัท เอ.อาร์.ดี. เซอร์เวย์ ไลนส์ จำกัด

135-4-34104-0

( สะสมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

บริษัท เอ.อาร์.ดี. เซอร์เวย์ ไลนส์ จำกัด

135-3-08823-8

( กระแสรายวัน )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นายไพบูลย์ อนุรักษ์ธาดา

727-2-37499-0

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

นายไพบูลย์ อนุรักษ์ธาดา

135-4-11928-9

( สะสมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

บริษัท เอ.อาร์.ดี. เซอร์เวย์ ไลนส์ จำกัด

135-4-34104-0

( สะสมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

บริษัท เอ.อาร์.ดี. เซอร์เวย์ ไลนส์ จำกัด

135-3-08823-8

( กระแสรายวัน )